Takeda ID

TINGIMUSED

 

Tere tulemast Takeda tuvastus- ja juurdepääsuhaldussüsteemi (edaspidi: Takeda ID) kasutajaks! Aitäh, et kasutate meie veebisaite, mobiilirakendusi (edaspidi: rakendus) ja muid digitaalseid teenuseid (edaspidi: teenused). Teenuseid pakub Takeda Pharmaceuticals International AG (edaspidi: Takeda).

 

KLÕPSATES TAKEDA VEEBISAIDIL või RAKENDUSES NUPUL „OLEN NÕUS“, OLETE LUGENUD JA MÕISTATE TINGIMUSI, MUU HULGAS SEOSES VAIDLUSTE LAHENDAMISEGA, JA NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA, MIS ON TEIE JAOKS ÕIGUSLIKULT SIDUVAD. KINNITATE, ET OLETE OMA ELUKOHARIIGIS TÄISEALINE.

 

KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA VÕI EI SAA NEID JÄRGIDA, EI SAA TE TEENUSEID KASUTADA EGA ALLA LAADIDA VÕI PEATE NENDE KASUTAMISE LÕPETAMA.

 

EESMÄRK

 

Meie, Takeda (edaspidi: Takeda, meie või me), oleme välja töötanud siinsed tingimused, mis võimaldavad teile (kasutajale) ühe kasutajanime ja salasõna abil autentimist, et pääseda ligi eri teenustele.

 

Kui te nõustute siinsete tingimustega, klõpsates nupul „OLEN NÕUS“, antakse teile tasuta üleilmne, mitteainuõiguslik, lõpetatav litsents Takeda ID kasutamiseks. Juhul kui kasutate teenuseid oma tööandja nimel, avaldate ja kinnitate, et teil on volitus muuta need tingimused oma tööandja jaoks siduvaks.

 

Tingimustes on kindlaks määratud õiguslikud tingimused, mille alusel Takeda annab teile ligipääsu teenustele, millega need tingimused on seotud, ja millega olete teenuste kasutamisel nõustunud.

 

Tingimustes määratakse kindlaks teie ja Takeda vaheline suhe ning teenuste kasutamise eeskirjad. Nendega ei looda õigusi kolmandast isikust kasusaajatele.

 

TEENUSTE SISU

 

Teenused, muu hulgas mis tahes teave, graafika, disain, kunstiteos, tekst, video- või heliklipp, kaubamärk, logo, teenusmärk ja/või muu sisu, mida pakutakse teenuste kasutamisel või nende kaudu (ühiselt: Takeda sisu), kuuluvad Takedale või tema litsentsiandjatele ning on kaitstud Šveitsi ja välisriikide autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seadustega.

 

Meie teenused võivad sisaldada sisu, funktsioone ja tarkvara, mis pärinevad teistelt isikutelt peale Takeda. Kuigi sisu vaadatakse õiguslikust vaatenurgast läbi, vastutab selle eest ainuisikuliselt seda pakkuv kolmas isik. Mis tahes sisu, mida peetakse seadusi või meie põhimõtteid rikkuvaks, eemaldatakse.

 

EI HÕLMA MEDITSIINIABI

 

Takeda sisu on mõeldud ainult teabe andmiseks. Teenuste kasutamine ei kujuta endast ega asenda arsti, terapeudi või muu tervishoiutöötaja ja patsiendi vahelist suhet. Mis tahes sisu, mida meie mitmesuguste teenuste kaudu pakutakse, ei tohi kasutada a) arsti nõuannete ega b) arsti külastamise, talle helistamise või temaga konsulteerimise asemel.

 

KONTO LOOMINE

 

Takeda ID konto loomisel peate esitama enda kohta registreerimisandmed (konto andmed). Meie teenuseid kasutades nõustute esitama täpseid, ajakohaseid ja terviklikke konto andmeid ning uuendama neid vajaduse korral, et need püsiksid täpsed, ajakohased ja terviklikud. Nõustute, et Takeda võib säilitada ja kasutada teie esitatud konto andmeid teie konto haldamiseks ja Takeda teenuste osutamiseks, ilma et sellega piirataks mis tahes viisil Takeda privaatsuspõhimõtteid või tunnistataks need kehtetuks. Teie vastutate ainuisikuliselt oma kontol toimuva tegevuse, täpsete konto andmete esitamise ja säilitamise ning oma salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Kui teie salasõna või kontot kasutatakse volitamata, peate Takedat viivitamata teavitama. Teie konto andmete suhtes kohaldatakse Takeda privaatsuspõhimõtteid, mis on osa siinsetest tingimustest.

 

TEIE ANDMED JA ERAELU PUUTUMATUS

 

Takeda privaatsuspõhimõtetes määratakse kindlaks ka viisid, kuidas me kogume ja kasutame tehnilisi andmeid, mis pärinevad seadmest, mille kaudu teenuseid kasutate.  Takeda on võtnud meetmeid, mida peab sobivaks ja üldiselt vastuvõetavaks, et tagada meie teenuste kasutamisel esitatud teabe turvalisus ja konfidentsiaalsus. Palun arvestage, et andmete edastamine veebisaidi või interneti kaudu ei ole kunagi täiesti privaatne ega turvaline ning iga sõnumit või teavet, mille saadate teenuseid kasutades, võib lugeda või selle hõivata teine isik, muu hulgas pahatahtlik kolmas isik, isegi juhul, kui teid teavitatakse eraldi, et andmeedastus toimub krüpteeritult.

 

OPERATSIOONISÜSTEEMI NÕUDED

 

Need nõuded võivad igal ajal muutuda ning sellest teatatakse meie veebisaidil või kasutajatega otse ühendust võttes.

 

TUGI JA TEABEVAHETUS

 

Võime saata teile olulisi teadaandeid ja uuendusi või muud teavet seoses meie teenuste, nende funktsioonide või meie põhimõtete muudatustega või mis tahes muud teavet, mille edastamist teile peame vajalikuks. Teile võidakse anda võimalus mõningatest teadetest loobumiseks.

 

Kuidas teiega suhtleme. Kui peame teiega ühendust võtma, teeme seda e-kirja või SMSi teel või muul teiega eelnevalt kokku lepitud viisil, kasutades kontaktandmeid, mille olete meile esitanud.

 

Juhised kasutajatele ja tehniline tugi. Kui teil on Takeda ID kasutamise kohta küsimusi või teil tekib selle kasutamise käigus tehnilisi probleeme, leiate tehnilise toe andmed veebisaidilt, rakendusest või teenusetoest.

 

KASUTAJA

 

Kui laadite teenused alla või saate neile muul viisil ligipääsu telefoni või muu seadme kaudu, mis ei kuulu teile, peate saama selleks omaniku loa. Vastutate siinsete tingimuste järgimise eest olenemata sellest, kas telefon või muu seade kuulub teile.

 

Teenuste kasutamise õigus antakse isiklikult üksnes teile. Teil ei ole lubatud teenuseid muul viisil raha või väärtuslike teenuste eest või tasuta kellelegi teisele üle anda. Juhul kui müüte maha seadme, millele teenused on paigaldatud, olete kohustatud teenused nimetatud platvormilt kustutama.

 

Kui kasutate meie teenuseid ettevõtja nimel, eeldatakse, et ta nõustub siinsete tingimustega. Ettevõtja hüvitab Takedale ja kõigile tema sidusettevõtjatele, töötajatele ja esindajatele mis tahes nõuded, kohtuasjad või hagid, mis tulenevad teenuste kasutamisest või on sellega seotud, muu hulgas mis tahes kohustuse või kulu, mis tuleneb nõuetest, kahjumist, kahjudest (nagu on loetletud allpool), kohtuasjadest, kohtuotsustest, menetluskuludest ja advokaatide tasudest.

 

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

 

Kõik teenustega seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad täielikult Takedale. Need õigused hõlmavad kaubamärke (registreeritud või registreerimata), autoriõigusi, disainilahenduste õigusi (registreeritud või registreerimata), teenusmärke (registreeritud või registreerimata) ja muid intellektuaalomandi õigusi, mida kohaldatakse konkreetsetes riikides ja piirkondades, ning õigust taotleda nende kaitset.

 

Teenustega seotud õiguste kasutamiseks antakse teile tagasivõetav, mitteainuõiguslik, piiratud litsents (mitte ei müüda), tingimusel et järgite siinseid tingimusi. Te ei saa teenustega seoses mis tahes intellektuaalomandi õigusi peale õiguse kasutada neid teenuseid kooskõlas siinsete tingimustega. Teil ei ole lubatud kasutada meie teenuste sisu, välja arvatud juhul, kui Takeda annab selleks sõnaselge loa või see on muul viisil seadusega lubatud.

 

TEENUSTE KASUTAMISE PIIRANGUD

 

Anname teile litsentsi teenuste kasutamiseks siinsetes tingimustes kindlaks määratud viisil tingimusel, et nõustute järgima kõiki teie riigis kohaldatavaid õigusakte, millega reguleeritakse teenuste kasutamist. Järelikult ei tee te järgmist:

 

  • kopeeri, anna rendile, all-litsentsi, laena ega osuta meie teenuseid ega tee neid mis tahes kujul täielikult ega osaliselt mis tahes isikule kättesaadavaks;
  • tõlgi, translitereeri, ühenda, kohanda, täienda ega muuda neid täielikult ega osaliselt ega luba neid või osa neist kombineerida või ühendada teiste programmidega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik nende kasutamiseks seadmetes siinsetes tingimustes lubatud viisil;
  • võta lahti, dekompileeri, dekodeeri, pöördprojekteeri, vorminda ümber ega raami mis tahes osa Takeda teenuste tarkvarast ega loo täielikult või osaliselt sel põhinevaid tuletatud tooteid;
  • kasuta meie teenuseid õigusvastaselt, ebaseaduslikul eesmärgil või viisil, mis on vastuolus siinsete tingimustega, peta ega käitu pahatahtlikult, näiteks häkkides teenuseid või lisades neisse või mis tahes operatsioonisüsteemi ründekoodi, sealhulgas viirusi või kahjulikke andmeid;
  • loo mitut kontot valel või petlikul ettekäändel;
  • riku neid teenuseid kasutades meie ega kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi (kui niisugune kasutus ei ole siinsete tingimustega lubatud). 

 

VASTUTUSE PIIRANG

 

Kasutate teenuseid oma riisikol. Takeda ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida teile tasuta pakutud teenuste allalaadimisel või kasutamisel või mille tekitasite teie, muu hulgas seetõttu, et te ei järginud korralikult paigaldamisjuhiseid või ei täitnud meie soovitatud minimaalseid süsteeminõudeid.

 

Me ei vastuta teie ees kohaldatavate seadustega lubatud määral siinsete tingimuste kohaselt mis tahes eri-, juhusliku, karistusliku, järgneva ega muu kaudse või hoiatuseks määratud kahjutasu eest, mis tuleneb mis tahes viisil teenuste kasutamisest või siinsetest tingimustest, muu hulgas saamata jäänud kasumi, äritegevuse katkemise või kaotatud ärivõimaluste eest lepinguvälisel, lepingulisel või muul alusel, isegi kui teid on sellise kahju tekkimise võimalikkusest teavitatud, muu hulgas vigadest, väljajättudest, viivitustest või katkestustest telekommunikatsioonipartnerite teenuste edastamisel või viirustest, mis on täielikult või osaliselt tingitud loodusõnnetusest, hooletusest, terrorismist, sõjast, vargusest, hävinemisest või volitamata juurdepääsust teenustele. 

 

Me ei vastuta teenuste raames antud teabe eest. Kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi, et ajakohastada teenuste raames antavat teavet, ei anna me sõnaselgeid ega kaudseid kinnitusi ega tagatisi selle kohta, et see teave on täpne, terviklik, usaldusväärne või ajakohane. Teenuseid pakutakse olemasoleval ja kättesaadaval kujul ilma otseste või kaudsete tagatisteta. Takeda ei taga, et teenused vastavad teie nõuetele või on viirusteta, veatud ja katkematud.

 

MILLAL VÕIME LÕPETADA TEIE ÕIGUSE TEENUSEID KASUTADA

 

Teenused on saadaval tasuta ja mõeldud ainult teabe andmiseks. Me ei kinnita, et jätkame nende pakkumist ning toetame ja/või ajakohastame neid määramata aja jooksul. Kui otsustame teenuste pakkumise, toetamise ja/või ajakohastamise lõpetada, teavitame teid asjaolusid arvestades mõistlikul määral. Sellega lõppeks teie ligipääs teenustele.

 

Samuti võime igal ajal lõpetada teie õiguse teenuseid kasutada, võttes teiega ühendust, kui oleme teinud kindlaks, et olete siinseid tingimusi rikkunud. Lõpetamise saab peatada või tühistada, kui kõrvaldate rikkumise Takeda äranägemise järgi määratud tähtaja jooksul. Juhul kui lõpetame teie õiguse kasutada teenuseid:

 

  • peate lõpetama teenuste kasutamise;

 

  • peate kustutama või eemaldama teenused kõikidest oma valduses olevatest seadmetest ning hävitama viivitamata kõik teenuste koopiad, mis teil võivad olla.

 

LEPINGU VÕÕRANDAMINE

 

Takeda võib igal ajal loovutada oma siinsetest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused teisele organisatsioonile või üksusele. Takeda teavitab teid kui kasutajat loovutamisest, kui see leiab aset. Loovutamine ei mõjuta teie lepingust tulenevaid õigusi.

 

Teie võite oma siinsete tingimuste kohaseid õigusi või kohustusi loovutada teisele üksusele üksnes meie nõusolekul, mida loetakse kehtivaks üksnes juhul, kui see on esitatud kirjalikult.

 

MUUD TINGIMUSED

 

Siinsed tingimused ei anna kolmandatele isikutele õigust mis tahes siin esitatud tingimust jõustada. Kui siinsete tingimuste üks või mitu sätet tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, loetakse see tingimustest välja jäetuks ega too kaasa ülejäänud sätete kehtetuks tunnistamist. 

 

Mis tahes viivitus siinsete tingimuste jõustamisel ei muuda kehtetuks meie õigust jõustada neid hiljem. Kui me ei jõusta siinsete tingimuste sätteid kohe või viivitame tingimuste mis tahes sätte rikkumise korral teie vastu meetmete võtmisega, jääb kehtima teie kohustus sätteid järgida ning meie õigus hiljem tingimusi jõustada ja vajalikke meetmeid võtta.

 

KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSED

 

Kui elate riigis, kus on nõutud, et tarbijate lepinguid reguleeritaks kohaliku õiguse kohaselt (nt Euroopa Liidu liikmesriigid), kohaldatakse meie vastu esitatud nõuetele teie kohalikku õigust, välja arvatud selle kollisiooninorme. Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse Šveitsi õigust, välja arvatud selle kollisiooninorme. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda oma elukohariigi pädevasse kohtusse. Kõigil muudel juhtudel kuulub teie nõue Zürichi kohtute pädevusse.

 

TEENUSTE UUENDAMINE JA MUUTMINE

 

Võime aeg-ajalt paluda teil teenuseid uuendada, et parandada tulemuslikkust, täiustada funktsioone, kajastada operatsioonisüsteemi muudatusi või käsitleda turvaprobleeme. Meil ei ole aga õiguslikku kohustust teenuseid uuendada. Kui otsustate uuendused paigaldamata jätta, võib juhtuda, et te ei saa teenuseid edasi kasutada.

 

TINGIMUSTE MUUTMINE

 

Siinsete tingimuste muutmine võib olla vajalik, et kajastada õigusaktide või parimate tavade muudatusi või käsitleda lisafunktsioone, mille võtame kasutusele. Sellisel juhul on muudatused teie jaoks siduvad üksnes juhul, kui nõustute muudetud tingimustega. Teatame muudatuse üksikasjadest ette. Kui te ei nõustu teatatud muudatustega, ei lubata teil teenuseid edasi kasutada. Nõustute, et siinsete tingimuste muutmisega ei looda uut võimalust vaidluste lahendamise sättest loobumiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud sätet muudetakse olulisel määral.