USLOVI KORIŠĆENJA

 

Dobro došli u Sistem upravljanja pristupom    Takeda identiteta („Takeda ID“)!  Zahvaljujemo se na korišćenju naših internet stranica,  aplikacija („APP“) i drugih digitalnih usluga . Ove usluge nudi Takeda Pharmaceuticals International AG (u daljem tekstu „Takeda“).

 

Ako kliknete na dugme „PRIHVATAM“ na Takeda internet strain  ili aplikaciji, i pročitate i razumete uputstva, i ako ih prihvatite i ako se za njih pravno vežete, potvrđujete da imate dovoljno godina za to, zakonski određenim u vašoj zemlji prebivališta.

 

Mi, Takeda (u daljem tekstu: „Takeda“, „mi“, „naši“ ili „mi“) smo razvili ove uslove korišćenja koje vam omogućavaju („Korisniku“) da pristupite  različitim  „ internet uslugama koje nudi Takeda “ koristeći  isto korisničko ime i lozinku (jedinstvena prijava). Ako se slažete sa ovim uslovima korišćenja , klikom na dugme „PRIHVATAM“, odobrava vam se licenca koja se može prekinuti bilo kada  bez naknade za korišćenje Takeda ID-a. Ako koristite Usluge u ime svog poslodavca, izjavljujete i garantujete da imate ovlašćenje da obavezujete svog poslodavca na ove uslove korišćenja.

 

Ovi uslovi korišćenja  postavljaju važeće zakonske uslove pod kojima vam Takeda pruža pristup na usluge sa kojima su uslovi korišćenja  povezani i za koje ste pristali kada ste se opredelili za korišćenje Usluga. Ovi uslovi korišćenja  određuju odnos i politiku korišćenja između vas i Takede (i njenih Usluga). Oni ne stvaraju nikakva prava za bilo koje treće strane korisnika.

 

USLUGE, SADRŽAJ.

 

Usluge, uključujući sve informacije, grafiku, dizajn, umetnička dela, tekst, video klip, audio snimak, zaštitni znak, logotip, znak usluge i/ili drugi sadržaj koji se pruža na, u ili preko Usluga (zajedno, „Takeda sadržaj“) su u vlasništvu Takede ili njenih davalaca licence i zaštićeni su pod švajcarskim i stranim zakonima o autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima. Naše Usluge mogu prikazati neki sadržaj, funkcije i softver drugih strana, osim Takeda. Ovaj sadržaj, iako može biti predmet revizije iz pravne perspektive, ostaje isključivo odgovornost trećeg lica koje ga obezbeđuje. Svaki sadržaj koji krši zakone će biti uklonjen.

 

NEMA MEDICINSKE POMOĆI.

 

Takeda sadržaj je samo u informativne svrhe. Vaše korišćenje Usluga ne čini i ne zamenjuje odnos lekara-pacijenta, terapeuta-pacijenta ili drugu zdravstvenu zaštitu. Sav sadržaj obezbeđen preko Usluga ne treba koristiti umesto (a) saveta vašeg lekara ili (b) posete.  Pozovite ili se konsultujte sa svojim lekarom.

 

KREIRANJE NALOGA

 

Od vas se traži da navedete podatke za registraciju o sebi kada otvarate Takeda ID nalog („Podaci o nalogu“). Korišćenjem naših usluga, saglasni ste da pružate tačne, aktuelne, i kompletne podatke o nalogu i da ih ažurirate po potrebi kako bi bili tačni, aktuelni i kompletni.

 

Bez obzira na način ograničavanja ili ukidanja Politike privatnosti Takede, prihvatate da Takeda može da skladišti i koristi podatke o nalogu koje date za korišćenje i održavanje vaših računa i pružanje Takeda usluga. Vi ste isključivo odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju preko vašeg naloga, za pružanje i održavanje tačnih podataka o nalogu i za održavanje poverljivosti vaše lozinke. U slučaju bilo kakve neovlašćene upotrebe svoje lozinke ili naloga, morate odmah obavestiti Takedu.

 

Vaši podaci o nalogu podležu Takedinoj politici privatnosti, koja je deo ovog dokumenta.

 

VAŠI PODACI I VAŠA PRIVATNOST.

 

Takeda politika privatnosti će takođe odrediti načine na koje prikupljamo i koristimo mtehničke podatke sa uređaja preko kojeg koristite Usluge. Takeda je uzeo mere za koje veruje da su odgovarajuće ili su opšte prihvaćene da bi se obezbedila bezbednost i poverljivost svih informacija koje date dok pristupate Uslugama. Molimo vas imajte na umu da prenosi podataka na veb-sajtu ili Internetu nikada nisu potpuno privatni ili sigurni i da bilo koju poruku ili informaciju koju pošaljete koristeći Usluge mogu pročitati ili presretnuti drugi, uključujući zlonamerne treće strane, uprkos posebnim obaveštenjima u kojima se navodi da je prenos šifrovan.

 

ZAHTEVI OPERATIVNOG SISTEMA.

 

Ovi zahtevi se mogu promeniti u bilo kom trenutku i biće objavljeni na našoj stranici Veb sajta ili putem direktne komunikacije sa našim korisnicima.

 

PODRŠKA I KOMUNIKACIJE.

 

Možemo vam poslužiti važna saopštenja i ažuriranja i druge informacije koje se odnose na promene u našim uslugama, njihovoj funkcionalnosti, našim smernicama ili bilo kojim drugim informacijama koje smatramo neophodnim za komunikaciju sa vama. Možda vam se pruži opcija da odustanete od neke od ovih komunikacija.

 

Kako ćemo komunicirati sa vama - Ako budemo morali da vas kontaktiramo, uradićemo to putem e-pošte, SMS-om, ili na drugi način kako ste se prethodno dogovorili, koristeći kontakt podatke koje ste nam dali.

 

Uputstvo za korisnike i tehnička podrška – Ako imate pitanja u vezi sa korišćenjem Takede ID ili ako naiđete na bilo kakve tehničke probleme sa Takeda ID-om molimo pogledajte: Podrška za veb lokaciju, aplikaciju ili usluge da biste locirali svoju tehničku podršku.

 

KORISINK.

 

Ako preuzimate ili na drugi način pristupate Uslugama preko bilo kog telefona ili drugog uređaja koji nije u vašem vlasništvu, morate imati dozvolu vlasnika da to učinite. Bićete odgovorni za poštovanje ovih uslova korišćenja , bez obzira da li posedujete telefon ili neki drugi uređaj. Pravo na korišćenje Usluga se dodeljuje vama lično na ekskluzivnom nivou. Ne možete u suprotnom preneti Usluge nekom drugom, bilo za novac, ili usluge od vrednosti, ili besplatno. Ako prodajete bilo koji uređaj na kome su  Usluge  instalirane, morate obavezno izbrisati Usluge sa navedene platforme.

 

Ako koristite naše Usluge u ime poslovnog subjekta, takvo korišćenje podrazumeva da taj entitet prihvata ove uslove korišćenja . Subjekt će obeštetiti Takedu i sve njene filijale, zaposlene i agente, iz bilo kog potraživanja, tužbe ili radnje koje proizilaze iz ili su povezane sa korišćenjem ovih Usluga, uključujući bilo koju odgovornost ili troškove koji proističu iz potraživanja, gubitaka, šteta (kao što je navedeno u nastavku), tužbe, presude, parnični troškovi i advokatski honorari.

 

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE.

 

Sva prava intelektualne svojine u Uslugama će u potpunosti pripadati Takedi. Ova prava uključuju žigove (bilo registrovane ili neregistrovane), autorska prava, prava na dizajn (bilo registrovane ili neregistrovane), uslužne marke (bilo da su registrovane ili neregistrovano) i druga prava na intelektualnu svojinu u regionima  i zemljama u kojima je to  primenljivo, uz pravo da se prijave za zaštitu istih.

 

U zavisnosti od vašeg pridržavanja uslovima korišćenja , prava na Usluge se licenciraju (ne prodaju se). Ne zadržavate nikakva prava intelektualne svojine u ili na Usluge osim prava na njihovo korišćenje u skladu sa ovim uslovima korišćenja . Ne smete koristiti bilo koji sadržaj iz naših Usluga osim ako nije izričito dobijena dozvola od Takeda ili je na drugi način to dozvoljeno zakonom.

 

OGRANIČENJA KORIŠĆENJA USLUGA.

 

Naša licenca za korišćenje usluga kao što je navedeno u ovim uslovima korišćenja  zavisi od vaše saglasnosti da se pridržavate svih važećih zakona u vašoj zemlji koji regulišu vaše korišćenje Usluge. Dakle, nećete:

 

  • kopirati, davati u zakup, podlicencirati, pozajmljivati, pružati ili na drugi način učiniti dostupnim naše Usluge, u bilo kom obliku, u celini ili delimično, bilo kojoj osobi;
  • prevesti, spojiti, prilagoditi, varirati, izmeniti ili modifikovati, celi ili bilo koji deo, niti dozvoliti da se oni ili bilo koji njihov deo kombinuju ili postanu ugrađeni u bilo koje druge programe, osim ako je neophodno da ih koristite na uređajima koji su dozvoljeni u ovim uslovima korišćenja;
  • rastavljati, dekodirati, vrši obrnuti inženjering, preformulisati, koristiti bilo koji deo softvera Takeda Servisa ili kreirati izvedena dela zasnovana na celini ili bilo kom njihovom delu;
  • koristiti naše Usluge na bilo koji nezakonit način, u bilo koju nezakonitu svrhu ili na bilo koji drugi način koji nije u skladu sa ovim uslovima korišćenja , ili postupati na prevaru ili zlonamerno, za na primer, hakovanje ili ubacivanje zlonamernog koda, kao što su virusi, ili štetne podatke, u njih ili bilo koji operativni sistem;
  • kreirati više naloga pod lažnim imenom ili lažnim izgovorima;
  • kršiti naša prava intelektualne svojine ili prava bilo koje treće strane u vezi sa vašim korišćenjem istih (u meri u kojoj takva upotreba nije licencirana ovim TOCS-om).

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

 

Vaše korišćenje Usluga je na sopstveni rizik. Takeda nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može rezultirati preuzimanjem i korišćenjem Usluga koje su vam ponuđene besplatno ili, za štetu koju uzrokujete vi, uključujući i to što niste pravilno pratili uputstva za instalaciju ili vezano za postavljene minimalne sistemske zahteve koje savetujemo.

 

U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, mi nismo odgovorni prema vama i  prema njima, za uslove korišćenja  za bilo koje posebne, slučajne, kaznene, posledične ili druge indirektne ili primarne štete nastale na bilo koji način korišćenjem Usluga ili pod ovim TOCS uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeno poslovanje, prekide poslovanja ili gubitak poslovne prilike, bilo da je u pitanju delikt, ugovor ili na drugi način, čak i ako ste/su obavešteni o mogućnosti takve štete uključujući ali ne ograničavajući se na greške, propuste ili bilo kakvo kašnjenje prenosa, prekida usluga od telekomunikacionih partnera, ili virusa, bilo da su prouzrokovani u celini ili delimično delima, nemara, terorizma, rata, krađe, uništavanja ili neovlašćenog pristupa.

 

Usluge. Ne snosimo odgovornost ni za kakve informacije koje pružaju Usluge - iako mi pravimo razumne napore da ažuriramo informacije koje pružaju Usluge,  izjave, ili garancije, bilo izričite ili implicitne, da takve informacije budu tačne, potpune, pouzdane ili ažurne. Usluge se pružaju „kao što jesu“ i „kako je dostupno“ bez garancija, bilo izričitih ili implicitnih. Takeda ne garantuje da će Usluge ispuniti vaše zahteve, i da će neprekidno biti bez virusa ili grešaka.

 

KADA MOŽEMO UKINUTI VAŠA PRAVA NA KORIŠĆENJE USLUGA.

 

Usluge su dostupne besplatno i služe samo u informativne svrhe. Pravimo odredbe da ćemo naše usluge nastaviti da činimo dostupnim, podržavamo ih/ili ažuriramo na neodređeno vreme. Ako odlučimo da prestanemo sa tim, mi ćemo vas pre toga  obavestiti u razumnom periodu u datim okolnostima. Ovo bi prekinulo vaš pristup. Takođe možemo da prekinemo vaša prava na korišćenje Usluga u bilo kom trenutku tako što ćemo vas kontaktirati ako utvrdimo da ste prekršili ove uslove korišćenja. Ovaj prekid se može staviti na čekanje ili može biti poništen ako se vaše kršenje može ispraviti u grejs periodu koji vam je dat od strane Takeda po sopstvenom nahođenju. U slučaju da ukinemo vaša prava na korišćenje Usluga:

 

Morate prestati da koristite Usluge. Morate izbrisati ili ukloniti Usluge sa svih uređaja u vašem vlasništvu i da odmah uništite sve kopije Usluga koje možda posedujete.

 

PRENOS OVOG UGOVORA.

 

Takeda može preneti svoja prava i obaveze iz ovih uslova korišćenja  na drugu organizaciju u bilo koje vreme po svom dogovoru. Kao korisnik, bićete obavešteni o takvom prenosu. Takeda vam je saopštila da ako se to dogodi, prenos neće uticati na vaša prava prema ugovoru. Svoja prava ili obaveze prema ovim uslovima korišćenja  možete preneti samo na drugo lice, podložno našem pristanku, pri čemu će se takva saglasnost smatrati validnom ako se podeli pismeno.

 

DALJI USLOVI.

 

Ovi uslovi korišćenja  ne daju nikakva prava trećoj strani da sprovede bilo koji od ovih uslova iz ovog documenta . Ako se bilo koja ili više odredbi ovih uslova korišćenja  smatraju nevažećom, nezakonitom ili neprimenljivom, smatraće se da je odredba odvojena od ovih uslova korišćenja  i neće služiti za poništavanje svih preostalih odredbi ovog Ugovora. Svako kašnjenje u primeni ovih uslova korišćenja  ne poništava naše pravo da ih primenimo na bilo koji način kasnije. Ako odmah ne primenimo odredbe ovog dokuments  ili ako odložimo preduzimanje koraka protiv vas zbog kršenja bilo koje odredbe ovog dokuments, vaša obaveza da se pridržavate njegovih odredbi ostaje na snazi, i naše pravo da sprovodimo uslove korišćenja  i preduzimamo neophodne mere ostaje na snazi.

 

MERODAVNO PRAVO I SPOROVI.

 

Ako živite u zemlji koja zahteva da potrošački ugovori budu regulisani lokalnim zakonom (npr. države članice Evropske unije), onda će sva potraživanja protiv nas biti regulisana vašim lokalnim zakonom, isključujući odredbe o izboru zakona. U svim drugim slučajevima, švajcarski zakon se primenjuje, isključujući odredbe o izboru zakona. Svaki zahtev možete rešiti u nadležnom sudu vaše zemlje prebivališta. U svim ostalim slučajevima sudovi u Cirihu će imati nadležnost nad vašim zahtevom.

 

AŽURIRANJE I PROMENE USLUGA.

 

S vremena na vreme možemo tražiti od vas da ažurirate Usluge kako bismo poboljšali učinak, povećali funkcionalnost, održavali promene u operativnom sistemu ili rešavali bezbednosne probleme. Međutim, nemamo zakonsku obavezu da ažuriramo Usluge. Ako odlučite da ne instalirate takva ažuriranja možda nećete moći da nastavite da koristite Usluge.

 

Promene uslova korišćenja.

 

Možda ćemo morati da promenimo ove uslove korišćenja  u skladu sa promenama u zakonu, ili novim najboljim praksama, kako bismo se bavili dodatnim funkcijama koje uvodimo. U takvim slučajevima, takve modifikacije će biti obavezujuće za vas samo nakon što prihvatite izmenjene  uslove korišćenja . Obavestićemo vas unapred o detaljima promene. Ako ne prihvatite promene, neće vam biti dozvoljeno da nastavite da koristite Usluge, osim ako se ne izvrše materijalne promene u delu klauzula o rezoluciji koja je ovde navedena, saglasni ste da izmene ovih uslova korišćenja  nisu za obnavljanje ugovora sa nama, što dovodi do  odustajanja od klauzule za rešavanje sporova.